Tanpa agama jiwa manusia tidak mungkin mendapat ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup. Kekosongan jiwa manusia boleh diisi dengan mendekatkan diri pada agama dan Allah Taala. Manusia dibekalkan oleh Allah dengan fitrah beragama ketika dilahirkan ke dunia seperti firman Allah Taala:

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah), (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah  menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang  lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
Surah al-Rūm - (30):30

Jiwa manusia menurut al-Ghazālī tidak terlepas dari dua kecenderungan (daya) iaitu kecenderungan syahwat dan amarah. Jika kecenderungan ini berlebihan dalam memenuhi fungsinya dan akal tidak mampu mengendalikannya maka akan tumbuhlah sifat kerakusan dan kebuasan. Perilaku menyimpang berpunca dari dua kecenderungan ini kerana lemahnya akal dan lalainya jiwa manusia terhadap Tuhannya. Sebaliknya jika kecenderungan ini dikendalikan dengan wajar menurut batas akal dan agama akan muncul perilaku sihat (al-sihhah) seperti mampu mengurus diri (al-‘iffah), merasa puas (al-qanā ‘ah), tenang (al-hadu’), zuhud, wara‘, takwa, lapang dada, bersikap baik, punya malu, ramah dan suka membantu (Al-Ghazālī, 1982).

Jiwa manusia perlu diisi dengan mendekatkan diri kepada al-Qur’an, Nabi  s.a.w., ulama dan ibadah. Al-Qur’an adalah Kitab Allah yang merupakan petunjuk jalan yang benar, sumber ilmu dan ubat bagi jiwa. Nabi adalah penunjuk jalan bagi manusia menuju Allah Taala serta mengungkapkan realiti fizikal dan spiritual. Mengikut ajaran Nabi akan menghasilkan kebangkitan kehidupan spiritual. Ulama adalah pewaris para nabi yang perlu digauli dan diikuti kerana mereka adalah manusia yang berkecimpung dengan al-Qur’an dan al-Hadith serta mengajak pada kebenaran. Solat adalah ibadat paling utama dan dapat mencegah manusia dari perbuatan jahat secara fizikal mahupun spiritual seperti firman Allah Taala (Husayn Ansarian, 2002):

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu , iaitu al-Kitab (al-Quran) dan dirikanlah solat.        Sesungguhnya solat itu mencegah (dari perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya        mengingat Allah (solat) adalah lebih besar (keutamaannya) dari ibadat-ibadat lain. Dan Allah mengetahui    apa yang kamu kerjakan.
Surah al- ‘Ankabūt (29):45